تکه هایی از یک کل منسجم

نکات خواندنی کتاب( تکه هایی از یک کل منسجم)

/post-5

شاید زندگی کردن پیدا کردن بخش هایی از خودماندر تکه هایی از یک کلِ منسجم است پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول می کشد وتکه هایی که همه جا حضور دارد و فقط کافی است ما در مسیرشان قراربگیریم آن وقت اگرهوشیار باشیم شاید بخش هایی از خودمان را ببینیم درموقعیت هایی که قرار می گیریم، درفیلم هایی که می بینیم در تاریخی که مرور می کنیم و حتی در کوچه ای که هیچ عابری ندارد و باد درخت هایش را بدون حضور تماشاچیان نوازش می کند