خلاصه هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

نکات خواندنی کتاب (هنر ظریف رهایی از دغدغه ها)

/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7

کتاب هنرظریف رهایی از دغدغه ها، اثرمارک منسن، کتاب جذاب و غافلگیر کننده است که روشی نوین برای خوب زندگی کردن را به ما می آموزد این کتاب به شما یاد نمی دهد چگونه به دست آورید، بلکه قصد دارد نشان دهد که چطور ببازید و رها کنید.