خلاصه کتاب عادت های خرد

نکات خواندنی کتاب(عادت های خرد)

/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF

پرفسور بی جی فاگ استاد دانشگاه استنفرد موسس مرکز تحقیقات عادت های خُرد و متخصص پیشگام در زمینه ی ایجاد عادت ها به شما نشان می دهد چطور زندگی ای شادتر و سالم تر داشته باشید با شروعی کوچک.