خلاصه کتاب هنر خوب زندگی کردن

نکات خواندنی کتاب (هنر خوب زندگی کردن)

/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86

در کتاب هنر خوب زندگی ،با 52 میان برذهنی آشنا می شوید تا با کمک آنها تصمیمات بهتر وهوشمندانه تری بگیرید شناخت این ابزارها شاید نتواند یک زندگی خوب رابرایتان تضمین کند اما مسیرتان را برای رسیدن به آن هموارترمی کند.