خودشناسی

معرفی کتابهای پر فروش درزمینه خودشناسی

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

انسان تا زمانی که شخصیت خود را نشناسد همواره با مشکلی بزرگ روبرو است که تمام آنها را به شکل مشکلات بیرونی تحمیلی می بیند که در نهایت منجر به آسیب و شکست فرد خواهد شد، در حالی که رشته حل مشکل در خود اوست