عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

نکات خواندنی کتاب (عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست)

/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

فقدان و سوگ دیدگاهمان را تغییر می دهد. دنیای ما برای همیشه تغییر کرده است و هیچ راهی نیست که بخواهیم به دنیای قبل مان برگردیم. یگانه وظیفهء درونی شما ایجاد نقشه ای جدید و دقیق است. مگان هوشمندانه می گوید:« ما اینجا نیستیم که درد خود را برطرف کنیم، بلکه اینجاییم که بر آن مرحم بگذاریم»