نیمه تاریک وجود

نکات خواندنی کتاب(نیمه تاریک وجود)

/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

نیمۀ تاریک وجود از بخشی از وجود شما سخن می گوید که به روی آن چشم بسته ونادیده اش گرفته اید.بخشی  از خود شما که بدون  پذیرش آن هیچگاه کامل نخواهید شد و به یکپارچگی دست نخواهید یافت. برای قضاوت نشدن، پذیرفته نشدن، محترم ماندن و درنهایت داشتن زندگی سالم و شاد باید درون خود را شناخت و با آن مواجه شد.