پولدار شدن

چه کتابهایی برای پولدار شدن مناسب است؟

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86

این روزها گوشه  و کنار در بین جوانان زیاد این سوال  را میشنوم .((چطور پولدار شوم؟))سوالی که این نیاز را می رساند که به  منبعی نیاز دارند که انگیزه و قدرت لازم را به آنها بدهند تابتوانند به خواسته هایشان برسند . نیازمند انگیزه هستند و دنبال کتابی که در این راه سخت بتواند به آنها کمک کند . در این مقاله سعی کردم تعدادی کتاب انگیزشی و ثروت سازی را خدمت شما معرفی کنم ،شاید در طی مسیر بتواند کمکی به شما بکند .