چهار میثاق

نکات خواندنی کتاب( چهار میثاق)

/post-18

این کتاب خرد نامه ی مردمان سرخ است آمریکای مرکزی است که با نگارش این کتاب سعی در انتقال مفاهیم والای انسانی ،از نسل های گذشته به نسل حاضر و آینده را دارد  او سعی کرده با ودیعه گذاشتن باورهای بنیادی که جهان را پاک تر و روشن تر می کند .